author 05136046000(10خط)

حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

10,000,000 تومان/250متری (به صورت خام )
10,000,000 تومان/250متری (به صورت خام )

3 سال قبل

130,000,000 تومان

3 سال قبل

900,000,000 تومان
900,000,000 تومان

متر مربع: 250

زمین

3 سال قبل

35,000,000 تومان
35,000,000 تومان

مترمربع: 250

زمین