author 05136046000(10خط)

حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

ماژول کارتی ملک

10,000,000 تومان/250متری (به صورت خام )
10,000,000 تومان/250متری (به صورت خام )

7 ماه قبل

130,000,000 تومان

11 ماه قبل

700,000,000 تومان
700,000,000 تومان

متر مربع: 250

زمین

11 ماه قبل

25,000,000 تومان
25,000,000 تومان

مترمربع: 250

زمین