1. بام ایران
  2. فقط  18 میلیون  تومان
  3. بام ایران
  4. 50 میلیون تومان

حمايت از حضور حاميان ورزش‎

ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ در ورزش ﺧﺮاﺳﺎن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ

ﺷﻬﺮآراآﻧﻼﯾﻦ: رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﮐﺎراﺗﻪ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ: ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در ورزش اﺳﺘﺎن را ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﺪﯾﻮن ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ورزش ﺷﻬﺮآراآﻧﻼﯾﻦ، ﺳﻌﯿﺪ رزم آرا در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ورزﺷﮑﺎران اﺳﺘﺎن در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری

و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﻔﺖ: ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎی اداره ﮐﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود: ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻫﻤﭽﻮن رزﻣﯽ، ﻓﻮﺗﺒﺎل، واﻟﯿﺒﺎل و ورزش ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﺎزان و

ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﮐﺎراﺗﻪ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اداﻣﻪ داد: ورود ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺛﺎﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ(ع) از

ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﻣﯿﺰان از واﻟﯿﺒﺎل و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎم اﯾﺮان از ﮐﺎراﺗﻪ و ﻫﻨﺪﺑﺎل ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﺶ

دوﻟﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آن ﻧﯿﺴﺖ، رﻓﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ.

رزم آرا ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﮔﺴﺘﺮش آن، وﻇﯿﻔﻪ اداره ﮐﻞ و ﻣﺴﻮوﻻن ورزش اﺳﺘﺎن اﺳﺖ، ﻋﻨﻮان ﮐﺮد: ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی و

ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﺎﻣﯽ ورزش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای از آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.

وی اداﻣﻪ داد: رﻓﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ اداری ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ ورزش ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ اداره ﮐﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاری، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری، ﺷﻬﺮداری، ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن

ﻣﺠﻠﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺎ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎری ورزش اﺳﺘﺎن آﻣﺪه اﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ

ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﯾﻖ، ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻮد.

/ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ در ورزش ﺧﺮاﺳﺎن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ/h

http://shahraraonline.com/htmltopdf/29238/

تاریخ خبر: 1393/04/14 - 12:39

مرکز تخصصی هدایای تبلیغاتی مهراز

فعالیت های انجام شده توسط شرکت تبلیغاتی مهراز:

  • طراحی و توسعه وب سایت
  • بهینه سازی وب سایت (SEO)
  • ارائه دهنده نفیس ترین هدایای تبلیغاتی - لیزری

09150090905

051-36656686

مهندس حیدرپور

صبح ها 9 الی 13:30

عصرها 16:30 الی 22

همه روزه بجز روزهای تعطیل

down-arrow