1. بام ایران
  2. فقط  18 میلیون  تومان
  3. بام ایران
  4. 50 میلیون تومان
 

بام ایران در رسانه ها

كتاب اساس مديريت پروژه نوشته مديريت بام ايران                                             مجله ساختمان