ﺷﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪ ھﺸﺘﮕﺮد

در راﺳﺘﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎي دوﻟﺖ و در ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف اﯾﺠﺎد ﺷﮭﺮھﺎي ﺟﺪﯾﺪ و در زﻣﯿﻨﮫ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺮوه ھﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻢ درآﻣﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺿﺮورت ﺗﺴﺮﯾﻊ در واﮔﺬاري زﻣﯿﻦ ﺑﮫ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎي ﻣﺴﮑﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎي ﻓﻮق و ﻧﯿﺰﻧﻘﺸﯽ ﮐﮫ ﺷﮭﺮھﺎي ﺟﺪﯾﺪ در دﺳﺖ اﺣﺪاث در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﮫ ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺷﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪ ھﺸﺘﮕﺮد در ﺳﺎل  1366اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﺋﯽ ﺳﺎﺧﺖ آن در ﺑﺰرﮔﺮاه ﻏﺮب ﮐﺸﻮر درﺳﺎل 1368 در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ و ﺣﺮاﯾﻢ 10000ھﮑﺘﺎر در ھﻔﺖ ﻓﺎز اﺟﺮاﺋﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان 4320 ھﮑﺘﺎر ﺟﮭﺖ اﺣﺪاث ﻓﺎزھﺎي ھﻔﺘﮕﺎﻧﮫ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ وﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آن ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ 670 ھﺰار ﻧﻔﺮ در اﻓﻖ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﮭﺮﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺷﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪ ھﺸﺘﮕﺮد در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان و در ﻣﯿﺎﻧﮫ راه ﮐﺮج – ﻗﺰوﯾﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻓﺎﺻﻠﮫ آن ﺑﺎ ﺗﮭﺮان، ﮐﺮج و ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 75 ، 25 ، 65 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮاﺳﺖ. واﮔﺬاري ﺑﻌﻀﯽ از اراﺿﯽ ﺷﮭﺮھﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎي ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ و وزارت راه و ﺷﮭﺮﺳﺎزي و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺴﮑﻦ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪﮐﮫ زﻣﯿﻦ در ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ ﺑﮫ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﮔﺬار ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ اھﺪاف دوﻟﺖ و وزارت راه و ﺷﮭﺮﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺧﺎص و اراﺿﯽ ﭘﺮﺷﯿﺐ ﺷﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد

ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﮫ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪ ھﺸﺘﮕﺮد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

· ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺷﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻼﻧﺸﮭﺮھﺎي ﺗﮭﺮان و ﮐﺮج

· وﺟﻮد زﻣﯿﻦ ھﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﯿﺮ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ· ﺷﯿﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺟﮭﺖ ﺷﮭﺮﺳﺎزي و ﺧﺎك ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮭﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ھﺎي ﺑﻠﻨﺪ

· دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب (ﺳﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﮭﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ)

· وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺷﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪ ھﺸﺘﮕﺮد از دو ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود 200 ھﮑﺘﺎر در اراﺿﯽ ﺟﻨﻮب اﺗﻮﺑﺎن ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺷﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻮاﺑﮕﺎھﯽ ﺑﻮدن ﺷﮭﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺨﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺎ 350 ھﮑﺘﺎر ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﺑﺪ .واﺣﺪھﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﺗﺎً در دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ:

1.      واﺣﺪھﺎي ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ، ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزي ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻇﺮﯾﻒ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ.

2.      واﺣﺪھﺎي ﮐﺸﻮري ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﺮار در اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان.

ﺷﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪ ھﺸﺘﮕﺮد ﯾﮑﯽ از ﺷﮭﺮھﺎي اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺷﮭﺮ در ﻣﺠﺎورت ﺷﮭﺮ ھﺸﺘﮕﺮد ﻗﺮار داد و در ﺳﺎل ھﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﮭﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮري ، ﺷﮭﺮي ﻣﺠﺰا از ھﺸﺘﮕﺮد ﺑﻮده و در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﺷﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪ ھﺸﺘﮕﺮد در داﻣﻨﮫ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻮھﮭﺎي اﻟﺒﺮز و ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺷﻤﺎل ﮐﻮﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻟﺤﺎظ آب و ھﻮاﯾﯽ، ﺑﯿﻦ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ و آب و ھﻮاي ﻧﯿﻤﮫ ﺧﺸﮏ و ﺧﺸﮏ داﺧﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ، از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪي ﮐﻠﯽ آب و ھﻮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ از ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ اي اﺳﺖ.

ﺷﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪ ھﺸﺘﮕﺮد از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان در ارﺗﻔﺎع 1310 ﺗﺎ 1610 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ و ﺑﯿﻦ ﻃﻮﻟﮭﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 50 درﺟﮫ و 25 دﻗﯿﻘﮫ و 50 درﺟﮫ و 55 دﻗﯿﻘﮫ و ﻋﺮﺿﮭﺎي 35 درﺟﮫ و 45 دﻗﯿﻘﮫ و 26 درﺟﮫ و 5 دﻗﯿﻘﮫ ﻗﺮار دارد

دﺷﺖ ھﺸﺘﮕﺮد ﮐﻼً داراي زﻣﺴﺘﺎﻧﮭﺎي ﺳﺮد و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﮭﺎي ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﮔﺮﻣﺎ در ھﻤﮫ ﻧﻘﺎط دﺷﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده و از ﻣﯿﺰان آن در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﺎﺳﺘﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺷﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪ ھﺸﺘﮕﺮد در ﺳﺎل 1366 ﺑﮫ ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪ، ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺗﮭﺮان ﺑﺰرگ را ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﺤﻮر ﺗﮭﺮان – ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ و ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ.

ﻣﺨﺘﺼﺎت

50.44ﺷﺮﻗﯽ

35.58ﺷﻤﺎﻟﯽ

ﯾﻮ .اﺗﯽ ام3937510449262

1:300000 degrees N35ﻣﻘﯿﺎس 5 ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ_+

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ

ﮐﺸﻮر :اﯾﺮان

اﺳﺘﺎن :اﻟﺒﺮز

ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن :ﺳﺎوﺟﺒﻼغ

ﺑﺨﺶ : ﻣﺮﮐﺰي

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ

ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ 1310 ﺗﺎ 1610 ﻣﺘﺮ

آب و ھﻮاﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﮫ در زﻣﺴﺘﺎن (- 10 ) درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( 40 ) : درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﮫ 300 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﺷﮭﺮي

ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره ﺷﮭﺮي__0264426

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﺟﺪﯾﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮد

ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮد در داﻣﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻮﻫﻬﺎي اﻟﺒﺮز و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﻮﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻟﺤﺎظ آب و ﻫﻮاﯾﯽ، ﺑﯿﻦ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و آب و ﻫﻮاي ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ وﺧﺸﮏ داﺧﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﻠﯽ آب و ﻫﻮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اي اﺳﺖ.

ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮد از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ارﺗﻔﺎع 1310 ﺗﺎ 1610 ﻣﺘﺮاز ﺳﻄﺢ درﯾﺎ و ﺑﯿﻦ ﻃﻮﻟﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  50درﺟﻪ و 25 دﻗﯿﻘﻪ و 50 درﺟﻪ و 55 دﻗﯿﻘﻪ وﻋﺮﺿﻬﺎي 35 درﺟﻪ و 45 دﻗﯿﻘﻪ و 26 درﺟﻪ و 5 دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺮار دارد.

دﺷﺖ ﻫﺸﺘﮕﺮد ﮐﻼً داراي زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮد و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﮔﺮﻣﺎ در ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط دﺷﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده و از ﻣﯿﺰان آن در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮد در ﺳﺎل 1366 ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ را ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﺤﻮر ﺗﻬﺮان – ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ و ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ.

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮد

*ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ

*دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺳﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎن

*ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﻬﺮﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎي ﺗﻬﺮان و ﮐﺮج و ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻃﺮاف

*وﺟﻮد زﻣﯿﻨﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﯿﺮ ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ

*ﺷﯿﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺟﻬﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺧﺎك ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪاﻫﺪاف اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮد

*ﺟﺬب ﺳﺮ رﯾﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺗﻬﺮان – ﮐﺮج – ﻗﺰوﯾﻦ

*اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ

*ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگﺷﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪ ھﺸﺘﮕﺮد

در راﺳﺘﺎي ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎي دوﻟﺖ در ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف اﯾﺠﺎد ﺷﮭﺮھﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪ ھﺸﺘﮕﺮد در ﺑﺰرﮔﺮاه ﻏﺮب ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1366 و در 65 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﮐﻼن ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان و 35 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﮭﺮ ﮐﺮج در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﺎ ﺣﺮاﯾﻢ 10000 ھﮑﺘﺎر ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان 4320 ﺟﮭﺖ اﺣﺪاث 7 ﻓﺎز ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آن ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ670 ھﺰار ﻧﻔﺮ در اﻓﻖ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﮭﺮﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ھﻔﺖ ﻓﺎز اﺟﺮاﯾﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ :

در داﻣﻨﮫ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻮھﮭﺎي اﻟﺒﺮز و ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻮﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻟﺤﺎظ آب و ھﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ و آب و ھﻮاﯾﯽ ﻧﯿﻢ ﺧﺸﮏ و ﺧﺸﮑﺪاﺧﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪي ﮐﻠﯽ آب و ھﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ از ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ اي اﺳﺖ.ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﺳﮑﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ در 4 ﻓﺎز ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺖ 55 ھﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﮭﺮ و اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻌﯿﺖ 200 ھﺰار ﻧﻔﺮي ،ﻃﺮح ھﺎي ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در دﺳﺖ اﺟﺮا ، ﻟﺰوم ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ،وﺟﻮد زﻣﯿﻨﮭﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﺎري و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺷﮭﺮ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﻤﺎم و اﻓﺘﺘﺎح ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﭘﺮوژه ﻗﻄﺎر ﺷﮭﺮي ﮐﺮج -ﺷﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪ ھﺸﺘﮕﺮد ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﮭﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري در ﺷﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪ ھﺸﺘﮕﺮد را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ

شهر جدید هشتگرد روی نقشه ایران

پست‌های مرتبط

انالله و انا الیه راجعون

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همکار عزیزمان آقای مهندس...

ادامه مطلب

بهارستان

شهرجدید بهارستان در فاصله 15کیلومتری جنوب اصفهان...

ادامه مطلب

مجلسی

معرفی شهر جدید مجلسی شهرجديدمجلسي مطابق باقانون...

ادامه مطلب

پیوستن به گفتگو